Privacy statement

Van Vaerenbergh, Andries – Privacybeleid

Van Vaerenbergh, Andries, met vestigingsadres te 9100 Sint-Niklaas, Sint-Jansstraat 5 en ondernemingsnummer 0693.806.356 is de verwerkingsverantwoordelijke in relatie tot uw gegevens (hierna: VVA) U kunt VVA contacteren via: *contact@driesvanvaerenbergh.be

VVA is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Daarbij zullen wij steeds de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid in acht nemen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Nu VVA zich uitsluitend richt op B2B-relaties zullen in de regel slechts op beperkte wijze persoonsgegevens worden verwerkt. Deze beperkte verwerking zal plaatsvinden voor facturatiedoeleinden en doeleinden van klantenbeheer (met name het verwerken en leveren van de overeengekomen diensten). Dergelijke verwerking gebeurt aldus in het legitiem belang van VVA, om een gedegen service -en dienstverlening te kunnen bieden.

  • de voor -en familienaam van de contactpersoon binnen de B2B-relatie;
  • het telefoonnummer;
  • het e-mailadres.

 

Deze persoonsgegevens zullen in een databank opgeslagen worden om het contact te vergemakkelijken. Zij worden niet overgemaakt, noch betalend, noch kosteloos, aan derden.


Uw rechten

U beschikt over het recht om VVA te verzoeken:

  • om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;
  • om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; of
  • in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken; of
  • om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
  • tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. Hierbij dient u in het hieronder vermeld gedagtekend verzoek eveneens de redenen die verband houden met uw specifieke situatie op grond waarvan u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens.

 

Om deze rechten te kunnen uitoefenen dient u daartoe een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van de recto van uw identiteitskaart naar VVA op bovenvermeld adres te richten.

Beveiliging

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde en verwerkte gegevens worden voor een duur van 3 jaar bewaard, na afsluiting van de overeengekomen dienst.

Klachten met betrekking tot het privacybeleid van VVA kunt u richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35.